Vision

Vi lever i en brydningstid. I stedet for at lade os drive af frygt, vil vi gribe muligheden til at stille de store spørgsmål, være kreative og udvikle fremtidsvisioner. Vi vil diskutere dem, lægge planer og handle kollektivt for at fremme dem.

Visioner er et værktøj, som skal inspirere, men også revideres og videreudvikles gennem processen. Derfor arbejder vi i Bæredygtig Fagforening på at udbrede, drøfte og videreudvikle vores vision inden for DM, men også meget gerne på tværs i fagbevægelsen. Vil du være med, så kontakt os!

På denne side præsenterer vi vores løbende arbejde med at formulere visioner for en bæredygtig fremtid, et bæredygtigt arbejdsliv og en bæredygtig fagforening.

Mod en bæredygtig fremtid 

Vi lever i en unik historisk periode, hvor de færreste akademikere oplever knaphed. Alligevel løber vi stadig hurtigere i arbejdslivets hamsterhjul og stresser med sociale og psykiske mén til følge. I fritiden forbruger vi mere og mere uden at det har gjort os lykkeligere de seneste årtier. Derimod producerer og forbruger vi, så der skulle være tre jordkloder, hvis alle skulle kunne gøre det samme. Det underminerer og truer liv nu og i fremtiden. 

Allerede nu har vi oplevet både en klimakatastrofe og en udmattelse i hverdagslivet, der blandt andet kan henføres til kortsigtede ønsker om vækst. Det må kunne gøres bedre – både med hensyn til produktion, arbejde og livskvalitet.

Som alternativ til en destruktiv vækst ønsker vi at styrke en bæredygtig udvikling. Inspireret af FN’s indflydelsesrige Brundtlandrapport fra 1987, forstår vi bæredygtig udvikling som en udvikling, der opfylder den nuværende generations basale behov for et godt liv uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde samme behov i fare. Vi ønsker at samtænke økologisk, social, psykisk og fysiologisk bæredygtighed. Vi ønsker at udvikling lokalt også er bæredygtig udvikling globalt. 

For at skabe en bæredygtig udvikling, bliver vi nødt til at ændre på den måde, vi forbruger. Vi må gentænke vores værdier og visioner for det gode liv. Velfærd og livskvalitet kan ikke kun være et spørgsmål om materielt forbrug, men bør også være et spørgsmål om, hvordan vi bruger vores tid og om vores forhold mennesker imellem. 

For at skabe en bæredygtig udvikling, bliver vi nødt til at ændre på den måde, vi arbejder og producerer på. Vi har en vision for et arbejdsmarked, hvor hensynet til planetens økosystemer kan gå hånd i hånd med hensyn til social og individuel bæredygtighed. 

For at skabe en bæredygtig udvikling, bliver vi nødt til at ændre på den måde, vores fagforening fokuserer sit arbejde. Vi har en vision om en fagforening, som forholder sig aktivt til tidens store udfordring med at sikre bæredygtighed og som kæmper for vores livskvalitet.

Bæredygtig fagforening for akademikere

På baggrund af ovenstående definition anbefaler vi i medlemsnetværket Bæredygtig Fagforening et gradvist skifte af fokus i fagforeningens arbejde henimod at virke som en bæredygtig fagforening.

Den bæredygtige fagforening vil arbejde for bæredygtig udvikling af arbejdsmarkedet, virksomheder og enkelte menneskers arbejdsliv. 

Den bæredygtige fagforening vil udvikle succeskriterier og mål for, hvad der markerer reel bæredygtig udvikling og tilbyde sine medlemmer konkrete værktøjer til at opnå disse mål.

Den bæredygtige fagforening vil hele tiden arbejde for at sikre, at arbejdstagere og arbejdsgivere kan sikre deres basale behov uden at underminere økologisk, social og individuel bæredygtighed blandt andre faggrupper, hos fremtidige generationer eller andre steder på kloden.

Visionen om bæredygtig udvikling kan konkretiseres i de enkelte fagforeninger og ved fælles arbejde i fagbevægelsen. Vi ønsker i medlemsnetværket Bæredygtig Fagforening at bidrage til og skubbe på denne udvikling. 

Tiltag i den bæredygtige fagforening 

Den bæredygtige fagforening kan konkret hjælpe arbejdstagere og -givere til at sikre bæredygtig udvikling. Bæredygtig Fagforening foreslår, at fagforeningen udvikler bæredygtige mål og værktøjer og selv gå forrest i brugen af dem. De skal tilbydes eksternt og altid implementeres internt. 

Vi foreslår at fagforeningen har fokus på følgende seks indsatser: 

  • Klimarepræsentant indføres på alle arbejdspladser
  • Bæredygtighed sikres i fagforeningens drift og produktion 
  • Fagforeningens investeringer skal være 100 % fossilfrie
  • Udvikle bæredygtige værktøjer til brug i virksomheder 
  • Arbejde for at nedsætte den almene arbejdstid
  • Medlemmers viden om bæredygtighedstiltag bringes i spil


Vi arbejder på både at udbrede og videreudvikle vores vision både inden for DM og på tværs i fagbevægelsen. Har du forslag, viden eller gode ideer – kontakt os og vær med!